Skip to content
BLACK FRIDAY SALE: GET 50% OFF NOW
BLACK FRIDAY SALE: GET 50% OFF NOW

Marketing Materials

fyfkyfkuyfkyfkuyfkyfkufkuykt7fkuyfy

LashTalk (Issue 01) / April, 2020

fyfkyfkuyfkyfkuyfkyfkufkuykt7fkuyfy

BL Blink lashtalk marketing material_1 
BL Blink lashtalk marketing material_2

Dimensions: 7.68"W x 7.87"L / 

 

If you wish to